illusztáció

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 • A szervezet alaptevékenysége, feladata és hatásköre

  A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásának
  és működésének célja:

  • a pénzügyi szervezetek ügyfeleinek védelme érdekében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott pénzügyi szervezetek végelszámolási, felszámolási, vagyonelszámolási eljárásainak lefolytatása,
  • a pénzügyi szervezeteknél végzett felügyeleti biztosi tevékenység ellátása.


 • Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

  A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hatósági tevékenységet
  nem végez.

 • Nyilvános kiadványok

  A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvános kiadványokat nem ad ki.

 • A szervezet adatbázisai, nyilvántartásai

  A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartást nem vezet.

 • Közszolgáltatások

  A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatást nyújt, illetve
  nem finanszíroz.

 • Pályázatok, hirdetmények

 • A szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

  Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség az Info tv. szerinti értelemben a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában nem értelmezhető.

 • Döntéshozatal, ülések

  Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség, ilyen értelemben a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nem értelmezhető.

 • A működés törvényessége, ellenőrzések

  • Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

   Az Állami Számvevőszék a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét nem ellenőrizte.

  • Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

   A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alaptevékenységét ellenőrzés, vizsgálat nem érintette.

 • Közérdekű adatok igénylése

  A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint elektronikusan közzétett, személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan és díjmentesen hozzáférhető.

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint:

  A közzétételi körbe nem tartozó közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

  1. Írásban: Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1055 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 78. postai címen vagy (1) 321-0209 faxszámon

  2. Elektronikusan az info@psfn.hu címen.

  Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

  Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli (a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja); ezen adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

  A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

  Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli, az igényt haladéktalanul átteszi az illetékes szervhez, az igénylő egyidejű értesítése mellett. Ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Társaság értesíti.

  Az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentum másolatának költségei, amelynek összegéről az igénylőt a Társaság az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja, az igénylőt terhelik.

  Jogorvoslat:

  A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő a Fővárosi Törvényszékhez (1363 Budapest, Pf.:16. - 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat.

  A pert az igény elutasításának közlésétől, a teljesítési határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani.

 • Közzétételi listák